Upcoming Events

Back To Events

21 Apr

7TH Anniversary Celebration

HECSA - Portland Balaji Temple

7Th Anniversary Celebration 

Friday, April 21st, 2017 – 6:30 PM

Maha Ganapathi Pooja,

Vishnu Sahasranama Parayanam,

Bhagavathi Seva, Arathi & Prasadam.

Saturday, April 22nd, 2017

11 AM

Sri Maha Sudarsana Homam

(Kanya Pooja, Dampathi Pooja, Maha Poornahuthi.

5 PM

Padma Bhushan & Sangita Kalanidhi Smt. Sudha Ragunathan

Vocal Concert

7:30 PM

Vishnu Sahasranama Archana

Sunday, April 23rd, 2017

10 AM

Venkateshwara Maha Abishekam

Sri Suktam Japa Homam

5 PM

Samuhika Sathyanarayana Pooja,

Venkateshwara Procession & Oonjal Utsavam

Abishekam $51.00, Homam 51, Bhagavathi Seva $51

Grand Sponsorship - $501, Annadhanam $101,

(All Events Sponsorship) - $1116.00

For

Information contact / visit

503-621-7716, 503-430-7270 / www.ebalajitemple.org