Car Pooja

Engagement

Wedding

Bhoomi Pooja

Gruhapravesam

Sathyanarayana Vratha Pooja

Ganapathi Homam

Navagraha Shanthi homam

Seemantham

Punyaghavachanam

Namakaranam

Annaprasanam

Hair offering / Mundan

Ayush Homam

Aksharabyasam

Sudarsana Homam

60rth 0r 80rth Birth Day

Hiranya shradham

Tharppanam