Event Details


18 Sep

Ganesh Chaturthi Celebrations Every Day

Sponsorship $ 1116.00

Ganesh Chaturthi Celebrations from Sep 17th through Sep 24th.

Sunday, September 17th

Gowri Ganapathi Homam

Gowri Ganesha Stapana

 Monday, Sep 18th - 10:30 AM

 Sampath Maha Ganapathai Abishekam Archana Prasadam

 6:30 PM Maha Ganapathi Homam

Special Archana Arathi Prasadam.

Every Day  Sep 18th through Sep 24th.

11:00 AM - Ganapathi Puja, Mangala Arathi

7:00 PM - Ganapathi Puja, Mangala Arathi

Saturday, September 23rd

11:30 AM - Srividya Ganapathi Homam (Prayers for kids education)

Sunday, September 24th

3 PM to 5:30 PM

Special Concert 

GaneshaVisarjan Yatra