Event Details


20 Aug

Sri Raghavendra Aradhana

Sponsorship $ 51.00

Sri Rama Jayam: 

 

Tuesday, Aug 20th 

6:30 PM Sri Raghavendra Swami Aradhana

Special Abishekam, Vayu Sthuthi Chanting,

Nama Sankirthan and Arathi Maha Prasadam.