Event Details


08 Jul

Sudharshana Jayanthi

Sponsorship $ 51.00

Wednesday, June 28th - Sudharshana Jayanthi

6:00 PM - Sudharshana Maha Mantra Homam

7:00 PM - Swaathi Nakshatra, Sudharshana Jayanthi - Sri Lakshmi Narasimhar & Sri Sudharshanar Abishekam

7:30 PM - Poornahuthi, Archana, Arathi, Prasadam