Event Details


14 Jan

Makara Sankaranthi

Sponsorship $ 116.00

Friday, January 14th, 2022

Makara Sankaranthi, Pongal & Pradosham

Start of Tamil Month Thai 1st

Makara Sankramanam 1:04 AM

Pongal Pot Timing 7:45 Am to  8:15 AM

10:00 AM  Srinivasa Abishekam

Aruna Parayanam & Arathi Prasadam 

7 PM Shiva Rudra Abishekam