Event Details


14 Apr

Tamil New Year

Sponsorship $ 116.00

Saturday, April 13th, 2024 - Tamil New Year, Baisakhi, Oriya New Year

 Krodhi Nama Samvatsaram

10:00 AM Ganapathi Homam 

10:30 AM - Sri Venkateshwara Abishekam

6:30 PM - Sri Venkateshwara Sahasranamam

7:00 PM - Sarva Devata Puja

Panchanga Sravanam Details Click Here

Panchang Sravanam (USA) Thanks to Pandit Magesh Sastri Ji.

Prepared by Pundit Mahesh Shastriji Panchang siddhanti & Panchang Ganita.

 

Sunday, April 14th, 2024 - Vishu Kani, Pohela Baisahk, Bohag Bihu

 10:00 AM Vishu Kani Seva

7:00 PM - Sarva Devatha Puja, Arathi, Prasadam