Event Details


12 Nov

Diwali, Kedar Vratam, Amavasya

Sponsorship $ 51.00

Sunday, November 12th - Diwali, Kedar Vratam, Amavasya

9:30 AM - Sri Venkateshwara Suprapatham

11 AM - Kedar Gowri Vratam

6:30 PM - Sri Vishnu Sahasranama Parayanam

7:00 PM - Mahalakshmi Deepa Puja, Sarva Devatha Puja, Archana, Arathi