Event Details


01 Jan

Vaikunta Ekadasi

Sponsorship $ 251.00

Vaikunta Ekadasi

'Mukkoti Ekadashi' 

December 22nd - Vaikunta Ekadashi

Geeta Jayanthi

 6 AM - Suprapatham

6:30 AM - Vaikunta Dwara Puja, Vaikunta Dwarapravesam,

Vaikunta Gadyam Chanting,

Srinivasa Abishekam,

Thiruppavai Sevakalam, Sathumurai

7 PM - Vishnu Sahasranama Archana.

8:00 PM - Garuda Vaghana Seva & Procession.

9 PM Onwards Bhagavath gita Chanting.

One Day Sponsorship: $151

(All Puja, Flowers ), Flowers: $51