Event Details


29 Mar

Sri Rama Navami Celebration

Sponsorship $ 151.00

Sri Rama Navami Celebrations

Wednesday, March 29th, 2023 to Saturday, April 1st

 

 

10:00 AM - Sri Rama Parivar Special Abishekam

Archana, Arathi

6:30 PM - Sri Vishnu Sahasranama Parayanam 

 7 PM Rama Nama Maha Yegnam by devotees

8 PM -  Arathi Maha Prasadam

 Mar 30,31 & Apr 1st 7:30 PM

Srimath Valmiki Ramayanam -

Samkshepa Ramayanam Parayanam 

 Saturday, Apr 1st - 11:30 AM Sita Rama Kalyanam 

 6 PM Sri Rama Pattabishekam

Sponsorship

Kalyanam $151, Abishekam $51.00, Archana $25, Annadhanam $101, Flowers $250