Event Details


29 Mar

Sri Rama Navami Celebration

Sponsorship $ 251.00

Sri Rama Navami Celebrations

 Vasantha Navaratri

 April 9th to Apr 16th 

Everyday at 7 PM 

Srimath Valmiki Samkshepa Ramayanam Parayanam

Pooja Arathi Prasadam

Sri Rama Navami Day

Tuesday, April 16th, 2024 

 

10:00 AM - Sri Rama Parivar Special Abishekam

Archana, Arathi

6 PM - Sri Vishnu Sahasranama Parayanam 

6:30 PM Srimath Valmiki

Samkshepa Ramayanam Parayanam 

 7 PM Sita Rama Kalyanam

Sri Rama Pattabishekam  

8:30 PM -  Arathi Maha Prasadam

Sponsorship

Grand Sponsor $501, Event Sponsor $251.00, 

Kalyanam $151, Abishekam $51.00, Archana $25, Annadhanam $101, Flowers $250